informácie

Správa o vých.vzdel.činnosti za šk. rok 2016-2017

rozdelenie tried do učební v školskom roku 2016/2017 - TU

----------------------
školský vzdelávací program ha , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ------------------- školský poriadok (*.doc)
školský vzdelávací program od 2013/2014 ha , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ucebny duálny